top of page

Algemene voorwaarden Mrs. Broccoli

Laatst bijgewerkt: 21.08.2023
Artikel 1.   Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Ondernemer: Mrs. Broccoli, ingeschreven in het handelsregister onder nummer: 91235731

Opdrachtgever: degene die gebruikt maakt van een van de diensten die de ondernemer aanbiedt.

Cliënt: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst (op afstand) aangaat met de ondernemer.

De opdrachtgever en de cliënt kunnen, maar behoeven niet, dezelfde zijn.

Artikel 2.   Identiteit van de ondernemer

Mrs. Broccoli

Katrin (Kati) Pannekeet

Lorentzkade 194

2014 CE Haarlem

E-mailadres: kpannekeet@hotmail.com

Artikel 3.    Algemeen
 1. Indien een bepaling in deze algemene voorwaarden nietig is of mocht worden vernietigd, blijven de overige     bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling, zullen de ondernemer en de opdrachtgever in overleg een nieuwe bepaling overeenkomen. Hierbij zal zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

 2. Op de overeenkomst tussen de ondernemer en de opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.

 3. Deze voorwaarden blijven van kracht indien de ondernemer van naam, rechtsvorm of eigenaar verandert.

 4. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van de ondernemer.

 5. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen. 

 6. De toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van de opdrachtgever wordt door de ondernemer uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij deze door de ondernemer uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard. 

 7. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

 8. Ondernemer behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden voor de toekomst te wijzigen. Wijzigingen in de algemene voorwaarden zijn pas van kracht nadat ze duidelijk zijn bekendgemaakt.

 9. Om de opdracht zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, houdt de ondernemer een registratie bij van persoonlijke en administratieve gegevens. De omgang met persoonsgegevens is vastgelegd in de Privacyverklaring.

Artikel 4.   Offertes en aanbiedingen
 1. Offertes van de ondernemer zijn gebaseerd op informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. 

 2. Alle offertes en aanbiedingen van de ondernemer zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod uitdrukkelijk anders is aangegeven.

 3. Offertes zijn geldig tot aan de op de offerte vermelde datum. Na deze datum kunnen aan de onderliggende offerte geen rechten worden ontleend.

 4. Tenzij in een offerte anders is aangegeven, zijn de geoffreerde prijzen voor bedrijven exclusief BTW en voor particuliere opdrachtgevers inclusief BTW.

 5. Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

 6. De ondernemer kan niet aan een offerte worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat (een onderdeel) van de offerte een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Artikel 5.    Totstandkoming en nakoming overeenkomst
 1. Een overeenkomst tussen door de ondernemer en een opdrachtgever komt tot stand door aanbod en aanvaarding. 

 2. Een opdracht wordt verleend door het ondertekend retourneren van een door de ondernemer uitgebrachte offerte, dan wel door akkoord geven op een digitaal door ondernemer gestuurde offerte. 

 3. De overeenkomst wordt tevens geacht tot stand te zijn gekomen overeenkomstig de door de ondernemer uitgebrachte offerte, zodra met de feitelijke dienstverlening door de ondernemer een aanvang is gemaakt. 

 4. De met de ondernemer gesloten overeenkomst leidt voor de ondernemer tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatverplichting. 

 5. De ondernemer is gehouden om de door haar te verrichten werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen uit te voeren, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. 

 6. De ondernemer verricht haar diensten in sommige gevallen (mede) met behulp van door haar ingeschakelde derden.

 7. Indien er sprake is van overmacht, waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet van de ondernemer kan worden gevergd, zal de uitvoering van de overeenkomst worden opgeschort, om op een later tijdstip alsnog nagekomen te worden, dan wel de overeenkomst worden beëindigd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding. 

Artikel 6.   Informatieverstrekking door opdrachtgever
 1. De opdrachtgever is verplicht om alle persoonsgegevens aan te leveren die door de ondernemer worden gevraagd. De ondernemer zal alleen om gegevens vragen die nodig zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst. Indien zich na het tot stand komen van de overeenkomst wijzigingen voordoen in de opgegeven gegevens van de opdrachtgever, dan dient dit aan de ondernemer doorgegeven te worden. 

 2. De ondernemer is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van het niet ondernemer ontvangen van informatie door de opdrachtgever vanwege onjuiste (adres)gegevens.

Artikel 7.    Geen medisch advies

Ondernemer verleent geen medisch advies. Raadpleeg bij medicijngebruik, ziekte of twijfel altijd een arts. Ondernemer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van enig handelen of nalaten naar aanleiding van verstrekte voedingsadviezen en informatie over leefstijl.

Artikel 8.   Betaling 
 1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door de ondernemer aan te geven wijze, tenzij anders is overeengekomen. 

 2. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft met de tijdige betaling van de factuur, dan is hij onmiddellijk en zonder ingebrekestelling in verzuim. De opdrachtgever is dan wettelijke rente aan de ondernemer verschuldigd. In dat geval kan de ondernemer besluiten om de dienstverlening aan de opdrachtgever op te schorten dan wel de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen. De ondernemer zal de opdrachtgever van haar eventuele voornemen tot opschorting van de dienstverlening dan wel beëindiging van de overeenkomst, schriftelijk in kennis stellen. 

 3. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op.

 4. Alle met de incasso gemoeid gaande (buiten)gerechtelijke kosten komen voor rekening van de opdrachtgever.

 5. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, is de opdrachtgever degene die gehouden is tot betaling van de overeengekomen prijs voor de dienstverlening van de ondernemer. 

Artikel 9.   Annulering/beëindiging van de overeenkomst 
 1. Ondernemer heeft het recht om zonder opgave van reden een coachsessie, coachtraject, workshop of training te annuleren of deelname van een opdrachtgever of cliënt te weigeren, dan wel de door de opdrachtgever aangewezen cliënt te weigeren, in welke gevallen de opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze aan ondernemer betaalde bedrag.

 2. Annulering door de opdrachtgever kan tot 6 weken voor aanvang van een coachtraject, workshop of training kosteloos geschieden. Bij niet annulering is de opdrachtgever verplicht het totaalbedrag van het coachtraject, de coachsessie, workshop of training te voldoen.

 3. Ingeval de opdrachtgever dan wel de cliënt, na aanvang van het coachtraject of training de deelname tussentijds beëindigt of daaraan anderszins niet deelneemt of de afgesproken termijn verloopt, heeft de opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling, tenzij de bijzondere omstandigheden van het geval, naar het oordeel van ondernemer, anders rechtvaardigen.

 4. Een individuele coachsessie kan tot 24 uur – weekenddagen niet meegeteld – voor aanvang kosteloos worden afgezegd c.q. verplaatst. Ondernemer streeft ernaar afspraken altijd door te laten gaan c.q. te verplaatsen naar een ander tijdstip. Bij afzegging binnen 24 uur is ondernemer gerechtigd de eerder overeengekomen prijs in rekening te brengen.

 5. De ondernemer heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst op te zeggen, indien de opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van de verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst, waaronder begrepen de in deze voorwaarden vastgelegde verplichtingen, tenzij de opdrachtgever, na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand, zijn verplichtingen binnen 14 dagen na verzending van deze aanmaning alsnog nakomt.

Artikel 10. Aansprakelijkheid en risico
 1. De ondernemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever ontstaan als gevolg van een aan ondernemer toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad. 

 2. Indien de ondernemer aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de totale vergoeding van een verstrekte opdracht.

 3. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van de ondernemer of haar ondergeschikten.

 4. Indien door of in verband met het verrichten van diensten door de ondernemer of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor de ondernemer aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid zijn beperkt tot het bedrag van de uitkering uit hoofde van de door de ondernemer afgesloten aansprakelijkheidsverzekering, met inbegrip van het eigen risico dat de ondernemer in verband met die verzekering draagt.

Artikel 11. Overmacht 

Indien door of in verband met het verrichten van diensten door de ondernemer of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor de ondernemer aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid zijn beperkt tot het bedrag van de uitkering uit hoofde van de door de ondernemer afgesloten aansprakelijkheidsverzekering, met inbegrip van het eigen risico dat de ondernemer in verband met die verzekering draagt.

Artikel 12. Intellectueel eigendom en gebruikersrecht 

Het auteursrecht en eventuele andere intellectuele eigendomsrechten blijven berusten bij de ondernemer. Alle door de ondernemer geproduceerde stukken en/of verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, berekeningen enz., zijn uitsluitend bestemd voor gebruik door de opdrachtgever en mogen niet zonder voorafgaande toestemming van de ondernemer worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of door anderen dan ondernemer ten uitvoer worden gebracht, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen of tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit. 

Artikel 13. Klachtenregeling
 1. Eventuele klachten over door de ondernemer geleverde diensten dienen binnen 8 dagen na levering hiervan, schriftelijk en gemotiveerd aan de ondernemer kenbaar te worden gemaakt. Bij gebreke hiervan wordt de opdrachtgever geacht akkoord te gaan met de geleverde dienstverlening. Het indienen van een klacht ontslaat de opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichting. 

 2. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de opdrachtgever een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

bottom of page